Elektronika

Elektronika

Školské kolo: do 22.10.2021
Krajské kolo: 25.11.2021

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci 3. a 4. ročníka SŠ)
  • B (žiaci 1. a 2. ročníka SŠ)
Programovanie

Programovanie

Školské kolo A,B: 19.10.2021
Školské kolo Web, Grafik do 20.10.2021
Krajské kolo: 24-25.11.2021

Súťažné kategórie:

Strojárstvo

Strojárstvo

Školské kolo realizovať do 22.10.2021
Krajské kolo: 23.11.2021

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci stredných škôl)
  • S (žiaci stredných škôl)
  • R (žiaci stredných škôl)
  • C (žiaci stredných škôl)

Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 22.10.2021

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 25.11.2021 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2021


Krajské kolo - dištančne

Usmernenie ku krajským kolám ZENIT dištančne:

10. November, 2020INFORMÁCIA

pre zabezpečenie 37. ročníka súťaže ZENIT v programovaní a elektronike

v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl

D I Š T A N Č N E

Na základe obmedzených možností fungovania škôl vyvolané pandémiou súťaž ZENIT 2020/2021 prebehne v alternatívnej forme – online, dištančne resp. kombinovane. Vychádzajúc z predbežného vyhlásenia súťaže 37. ročníka ZENIT v programovaní, 37. ročníka ZENIT v elektronike a 22. ročníka ZENIT v strojárstve pod číslom MŠVVaŠ SR 2020/15874:6-A2200 z 13. septembra 2020 v súvislosti s COVID-19, (ktoré Vám doručilo MŠVVaŠ SR s prílohou OTP- prezenčná forma) metodický a odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava a Celoštátna odborná komisia súťaže ZENIT aktuálne pripravujú úpravu organizačno-technických pokynov pre alternatívu režimu obmedzenia – dištančne.

Organizačné pokyny sú zostavené v nadväznosti na Organizačný poriadok súťaží ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 7. septembra 2017 pod číslom 2017/971:58-10EO s účinnosťou od 1. januára 2018.

20. October, 2020


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 18.10.2019

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 25.11.2019 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

12. September, 2019
Školské kolo - informácie

Školské kolo kategória A,B sa uskutoční:

  • 19. októbra 2021 (utorok)

Školské kolo ZENIT v programovaní Grafický dizajnér a WEB Developer

  • Termín na predloženie mien výhercov školských kôl je do 22.10.2021

8. October, 2021


Aktuálne informácie

Na základe doterajších skúseností v súťaži ZENIT bude zmenený spôsob vyberania súťažiacih pre kategórie Grafický dizajnér a WEB Developer.

Keďže pri organizovaní školských kôl nevieme ako organizátor súťaže žiadnym spôsobom zabezpečiť priebeh alebo dohľad nad priebehom súťaže v hore uvedených kategóriách rozhodli sme sa zmeniť spôsob ich organizácie.

Pre organizovanie školských kôl bude každý rok stanovený termín na zaslanie mien výhercov školských kôl, ktorý bude potrebné splniť na to aby sa žiak / súťažiaci mohol zúčastniť krajského kola.

Organizovanie školského kola bude v kompetencii danej školy. Zadanie zo strany organizátora súťaže ZENIT bude mať pre školské kolá odporúčací charakter.

Na webstránke https://zenit.svsbb.sk/ budú sprístupnené kompletné zadania (s potrebnými súbormi aj s hodnotiacou tabuľkou) pre školské kolá v kategóriách Grafický dizajnér a WEB Developer. Stanovený čas na vypracovanie týchto zadaní sú 4 hodiny. Dodržiavanie rovnakých podmienok pre všetkých žiakov / súťažiacich ako aj času bude na škole samotnej.

Škola si však môže vypracovať vlastný systém alebo zadanie na základe ktorého bude vedieť spraviť selekciu najlepších žiakov, ktorých vyšle reprezentovať školu na krajské kolo.

Je potrebné vedieť, že zadanie zo strany organizátora súťaže ZENIT je vypracované v rámci rovnakej štruktúry ako zadania na krajskom a celoštátnom kole. Vypracovaním zverejneného zadania bude súťažiaci oboznámený so štruktúrou a formou s ktorými sa stretne na ďalších kolách

8. October, 2021Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 22.10.2021

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 23.11.2021 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2021


INFORMÁCIA

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl sa 22. ročník ZENIT v strojárstve neuskutoční.

20. October, 2020


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 18.10.2019

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2019 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

12. September, 2019


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 17.10.2018

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2018